Đá vụn có tác dụng:

  • Làm gối giúp ngủ ngon, trừ âm khí, không mơ ác mộng
  • Lọc nước, giúp nước như nước thiên nhiên